Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

PLW w Łukowie - nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych

                                                             OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 16 ust 1 pkt.1, 1a, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz.1077 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

1.szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r. w gminach; Łuków, Trzebieszów, Stanin, Krzywda, Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Serokomla,  Adamów, Wojcieszków i miastach; Łuków i Stoczek Łukowski,

2.Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia ,skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r. w gminach; Łuków, Trzebieszów, Stanin, Krzywda, Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Serokomla,  Adamów, Wojcieszków i miastach; Łuków i Stoczek Łukowski,

 3.Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r. w gminach; Łuków, Trzebieszów, Stanin, Krzywda, Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Serokomla,  Adamów, Wojcieszków i miastach; Łuków i Stoczek Łukowski,

4.Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju  na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r.

5.Badania mięsa zwierząt łownych przeznaczonych na użytek własny na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r.,

6.Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w 2017 r.

7.Sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich w 2017 r.

8.Pobierania próbek do badań na terenie powiatu łukowskiego w 2017 r.

9.Badania laboratoryjnego mięsa pozyskanego w rzeźni i na użytek własny na obecność włośni,

10.Wykonywania niektórych czynności pomocniczych;

a/sprawdzenie podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowanie mięsa,

b/poskramiania zwierząt podczas badania w kierunku Choroby Aujeszkyego.

Wypełnione zgłoszenie gotowości  wyznaczenia do czynności , o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. należy złożyć w Inspektoracie Weterynarii w Łukowie, 21-400 Łuków, ul.Warszawska 16 w terminie do 4 grudnia(włącznie) 2016 r. Do zgłoszenia należy dołączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie dotyczące danych zleceniobiorcy.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty zakończenia ich przyjmowania, przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W trakcie rozpatrywania zgłoszeń Powiatowy Lekarz Weterynarii zastrzega sobie prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji osób ubiegających się o wyznaczenie.

Po zakończeniu prac komisji wyniki zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łukowie ul. Warszawska 16.

Wyznaczenie w 2017 r. do czynności wymienionych w art.16 ust 1 pkt.1a w/w ustawy odbędzie się  z lekarzami weterynarii niebędącymi pracownikami Inspekcji, świadczącymi usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wg art.16 ust2a ust.3 pkt.2 natomiast do pozostałych czynności nie wymienionych w art.16 ust 1 pkt.1a  z lekarzami weterynarii-osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Inspekcji, mającymi odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego(emerytalno-rentowego) w wysokości nie niższej niż od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w RP.

Załączniki do ogłoszenia:

-zgłoszenie gotowości do wyznaczenia

-oświadczenie zleceniobiorcy

 

                                                                                 Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                w Łukowie

                                                                                   Leszek Mioduski

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
doc18105220161107083841.pdf
Ogłoszenie.docx
Oświadcznie (2).docx
Zgłoszenie gotowości do wyznaczenia.docx


Materiał zamieszczony przez: Marcin Kulbaka, 2016-11-07, 10:05