Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 • Dodaj do ulubionych
 • Ustaw jako startową
 •   
 • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Lublinie w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, ogłoszenie ne 5893 - zastępstwo

Ogłoszenie nr: 5893

Data ukazania się ogłoszenia: 25.11.2016

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo)

 

 

 

 

Wymiar etatu: 1

                Liczba stanowisk pracy: 1 (zastępstwo)

 

Adres urzędu:

                Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

                ul. Droga Męczenników Majdanka 50

                20-325 Lublin

 

Miejsce wykonywania pracy:

                Lublin

  

Adres urzędu:


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 50
20-325 Lublin

 

WARUNKI PRACY
• praca w terenie
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z przeprowadzeniem kontroli w innych jednostkach
• zagrożenie korupcją
• budynek przy ul. Droga Męczenników Majdanka 50 nie jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających kłopoty z poruszaniem się.

Zakres zadań

 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej rejestrów wynikających z instrukcji GLW nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii podmiotów i przekazywanie ww. informacji do GIW;
 • Nadzór nad prawidłowością działania PLW – kontrole PLW w zakresie prawidłowości ich nadzoru nad produkcją żywności i lekarzami wyznaczonymi do wykonywania urzędowych czynności;
 • Sporządzanie wymaganych raportów i sprawozdań (bieżących, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych) dla Głównego Lekarza Weterynarii, Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli to konieczne dla innych instytucji. Prowadzenie i analizowanie dokumentacji wraz z weryfikacją spełnienia wymogów przy dopuszczaniu zakładów przez PLW do wywozu na kraje trzecie;
 • Obsługa systemów informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w tym baz danych Spiwet w zakresie kontroli nad informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności ;
 • Zbieranie informacji dotyczących prowadzonych spraw administracyjnych w II instancji (sprawdzenie prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego, prowadzenie kontroli w sprawie postępowań wyjaśniających, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i pism, weryfikacja dokumentacji z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków);
 • Wykonywanie wszelkich czynności i zadań leżących w kompetencjach organu I instancji, jeżeli jest to uzasadnione szczególną wagą lub zawiłością sprawy;
 • Reprezentowanie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na zebraniach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne, jak i inne organy administracji rządowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze weterynarii
 • znajomość przepisów UE i krajowych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
 • umiejętności analityczne,
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • staż w Inspekcji Weterynaryjnej,
 • staż w zakładach mięsnych,
 • doświadczenie pracy w zespole Bezpieczeństwa Żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
 • ukończenie kursu/szkolenia w zakresie wytrawiania,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office z naciskiem na arkusze kalkulacyjne - Excel),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzjących doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć do: 01 grudnia 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 50
20-325 Lublin

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty muszą być opatrzone wyraźnym dopiskiem na kopercie: inspektor weterynaryjny do spraw
bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności - oferta pracy z podanym numerem
ogłoszenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów złożonych osobiście w sekretariacie – decyduje data dostarczenia oferty do urzędu.
W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową- decyduje data stempla pocztowego.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą
powiadamiani telefonicznie lub e-mailem.
W ciągu 14 dni od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 744-28-85 oraz na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie http://www.wiw.lublin.pl

 


Materiał zamieszczony przez: Marcin Kulbaka, 2016-11-25, 07:45