Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

Zakup przewoźnych chłodni kontenerowych

Nr sprawy: ZHW.272.60.2018                                                                       Lublin, dn. 30.03.2018 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Lublinie
20-325 Lublin
ul. Droga Męczenników Majdanka 50
tel./fax.: 81 74 428 85
e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl
http://www.wiw.lublin.pl 
               
                                                 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 sztuk przewoźnych kontenerów chłodniczych.
2.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 do zaproszenia - projekt umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTENERÓW CHŁODNICZYCH
Wymiar zewnętrzny kontenera:
szerokość  max. 2,00 m, ±10 mm
długość  max. 2,00 m, ±10 mm
wysokość max. 2,70 cm, ±10 mm
Konstrukcja samonośna, ściany wykonane z płyt warstwowych grubości 10 cm z rdzeniem poliuretanowym, podłoga wykonana z płyty warstwowej poliuretanowej i blachy kwasoodpornej.
Wyposażenie kontenera:
-  agregat/urządzenie chłodnicze (pozwalające utrzymywać temperaturę w zakresie + 0,50 C do + 70 C, zasilane prądem sieciowym, zmiennym 230V, z bezpiecznikami i możliwie niskim poborem prądu oraz z zamontowanym podlicznikiem prądu w rozdzielni hermetycznej zewnętrznej, agregat powinien być pod zadaszeniem;
- drzwi chłodnicze z atestem z dwoma niezależnymi zamkami o szer. 90 cm;
- kolejkę w kształcie litery U do zawieszania haków,
- komplet haków w ilości 10 sztuk ,
- wciągarkę linową elektryczną o udźwigu min. 250 kg zainstalowaną nad wejściem do chłodni, wciągarka powinna być pod zadaszeniem,
- instalację elektryczną zespoloną z oświetleniem poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych wewnątrz chłodni,
- wykończenie wnętrza kontenera materiałami posiadającymi atest, łatwymi do utrzymania             w czystości (odpornymi na systematyczne mycie i dezynfekowanie)tj. nieprzepuszczalnymi, niepochłaniającymi, zmywalnymi, o gładkiej powierzchni,.

Dostawca/wykonawca zapewnia minimalny termin gwarancji 24 miesiące  liczony od daty odbioru dostawy bez uwag.
Dostawca kontenerów zapewnia transport i rozładunek kontenerów na swój koszt w określone miejsce docelowe na terenie województwa lubelskiego.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.    Termin realizacji zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2.    Miejsce dostawy: wskazane przez Zamawiającego w woj. lubelskim.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2.Do oferty należy dołączyć:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływu składania ofert.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, odrębnie dla każdego z Wykonawców.
Ponadto, do oferty należy dołączyć:
1)Wykonawcy ubiegający się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym, określające jego zakres – oryginał podpisany przez wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym o udzieleniu niniejszego zamówienia lub kopia poświadczenia za zgodnością z oryginałem przez notariusza;
2)Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” (każda strona zawierająca informację) przez osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2018r.  do godziny 10:00 w formie pisemnej oferty, przesłanej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, sekretariat ogólny – I p.
Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – ZHW.272.60.2018.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę
i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: „ Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych ”
Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Adnotacja będzie opatrzona na kopercie/opakowaniu oferty. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim będzie cena oferty – 100%.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Dariusz Suchodolski , tel. 81 74 428 85

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o wyborze na swojej stronie internetowej http://www.wiw.lublin.pl.

Rozpoznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od prowadzonego postępowania.

Załączniki do zaproszenia:
1.    Formularz oferty     – zał. nr 1
2.    Projekt umowy       – zał. nr 2
                                                                                                    Lubelski
                                                                                      Wojewódzki Lekarz Weterynarii
                                                                                          lek. wet. Paweł PiotrowskiZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Zaproszenie do składania ofert - chłodnie.pdf
Informacja z otwarcia ofert ZHW.272.60.2018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejwszej.pdf


Materiał zamieszczony przez: Żyszkiewicz Arkadiusz, 2018-03-30, 11:44